logo
  • 01
  • 02

Voorwaarden

Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van de JtH of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden.

Wijzigingen Website Voorwaarden

De JtH behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u onze JtH website bezoekt regelmatig de Website Voorwaarden van de JtH.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de JtH, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de JtH website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van deJtH website slechts bevoegd de JtH website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de JtH website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij de JtH. Dit houdt in dat er niets aan de van de JtH website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van de JtH niet is toegestaan.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het www.jthinstallatieonderhoud.nl domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. De JtH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. De JtH kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens. De JtH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens.

Privacystatement

De JtH respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze JtH website zo veilig mogelijk gebeurt.

 

Contactformulier

Vul het onderstaande formulier in